SergeantUnitedShield共1篇
《泰拉瑞亚》SergeantUnitedShield怎么样(SergeantUnitedShield图鉴介绍)-热门小游戏

《泰拉瑞亚》SergeantUnitedShield怎么样(SergeantUnitedShield图鉴介绍)

泰拉瑞亚SergeantUnitedShield怎么样Sergeant United Shield 是一种回旋镖。它会自动锁定周围的任何敌人,并且造成不止一次伤害。它由旅商随机出售。按下右键时还会增加20防御力,并降低移...
吴书兰的头像-热门小游戏吴书兰5月前
650